Wykonywanie przeglądów instalacji gazowej, kotłowni gazowej oraz kotłów wodnych opalanych gazem w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Data ogłoszenia: 2021-02-12, Termin składania ofert: 2021-02-18
Numer postępowania: ZP/2311/02/275/2021
Tryb postępowania: rozeznanie cenowe
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.2019 z późn. zm.).

Postępowanie prowadzone jest w formie rozeznania cenowego – procedury określonej w Zarządzeniu Nr 06/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 16 marca 2012 r

Oferty można składać do dnia 18 lutego 2021 roku w jednej z następujących form:

a)    przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Turn on Javascript!, np.:

-   w formie wydrukowanego, wypełnionego czytelnie, podpisanego własnoręcznie, a następnie zeskanowanego dokumentu zapisanego w formacie pdf.

-   w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy; Zamawiający informuje, że kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest tożsamy z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Kwalifikowany podpis elektroniczny musi posiadać osoba upoważniona do reprezentacji danego podmiotu. Podpis ten wydawany jest przez dostawców usług zaufania, których pełna lista dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl.

b)    osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 18 przy ul. Wojska Polskiego 1

c)     przesłać pocztą na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Dział Zamówień Publicznych

82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

Dokumenty do pobrania